8 Wieloczynnikowa ANOVA

Jak wykonać wieloczynnikową ANOVA w jamovi:

  1. Potrzebne są dwie zmienne grupujące i jedna zmienna ilościowa. Upewnij się, że poziomy pomiaru są ustawione5 tak, że zmienne grupujące są oznaczone  grouped data icon a zmienna ilościowa jest oznaczona  the continuous data icon.
    Prawidłowe ustawienie powinno wyglądać podobnie do tego:

  2. Wybierz Analyses -> ANOVA -> ANOVA.

  3. Przeciągnij i upuść zmienną zależną do Dependent Variable a zmienne grupujące do Fixed Factors.

  4. Wyniki są wyświetlane w prawym panelu:


  1. Jest to przedstawione w sekcji 2.↩︎