12 Regresja logistyczna

Jak wykonać regresję logistyczną w jamovi:

  1. Potrzebna jest jedna ilościowa zmienna objaśniająca oraz jedna kategorialna (porządkowa lub nominalna) zmienna zależna (wynikowa). Upewnij się, że poziomy pomiaru są ustawione9 tak, że zmienna ilościowa jest oznaczona  the continuous data icon a zmienna grupująca jest oznaczona  grouped data icon.
    Prawidłowe ustawienie powinno wyglądać podobnie do tego:

  2. Regresję logistyczną można wykonać, wybierając Analyses -> Regression. Jeśli zmienna zależna jest nominalna (jak na obrazie poniżej), wybierz 2 Outcomes jeśli ma 2 warianty lub N outcomesjeśli ma więcej wariantów. Jeśli zmienna zależna jest porządkowa (np. low, medium, high), wybierz Ordinal Outcomes.

  3. Przeciągnij i upuść zmienną zależną do Dependent Variable a zmienną objaśniającą do Covariates.

  4. Wyniki są wyświetlane w prawym panelu:


  1. Jest to przedstawione w sekcji 2.↩︎