4 T-Test: Próby niezależne

Jak wykonać test t dla prób niezależnych w jamovi:

  1. Potrzebna jest jedna zmienna grupująca z dwoma poziomami (np. grupa eksperymentalna i kontrolna) i jedna zmienna ilościowa. Upewnij się, że poziomy pomiaru są prawidłowo ustawione1 tak, że zmienna grupująca jest oznaczona  grouped data icon a zmienna ilościowa jest oznaczona  the continuous data icon.
    Prawidłowe ustawienie powinno wyglądać podobnie do tego:

  2. Wybierz Analyses -> T-Tests -> Independent Samples T-Test.

  3. Przeciągnij i upuść zmienną wyniku do Dependent Variables i zmienną grupującą do Grouping Variable.

  4. Wynik jest wyświetlany w prawym panelu.


  1. Zademonstrowano to w sekcji 2.↩︎