7 Jednoczynnikowa ANOVA

Jak wykonać jednoczynnikową ANOVA w jamovi:

  1. Potrzebna jest jedna zmienna grupująca i jedna ilościowa zmienna zależna. Upewnij się, że poziomy pomiaru są ustawione4 tak, że zmienna grupująca jest oznaczona  grouped data icon a zmienna ilościowa jest oznaczona  the continuous data icon.
    Prawidłowe ustawienie powinno wyglądać podobnie do tego:

  2. Wybierz Analyses -> ANOVA -> One-way ANOVA.

  3. Przeciągnij i upuść zmienną zależną do Dependent Variable a zmienną grupującą do Fixed Factors.

  4. Zaznacz, czy wariancje są równe (homogeniczne). Aby przetestować równość (homogeniczność) wariancji za pomocą testu Levene’a, zaznacz pole ‘Equality of variances.’

  5. Wyniki są wyświetlane w prawym panelu:


  1. Jest to przedstawione w sekcji 2.↩︎